A

INFORMACJA

Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci przyjętych do żłobka mają obowiązek zgłoszenia się z dzieckiem w terminie do 5 września 2019 r.

Niezgłoszenie się dziecka do żłobka i brak informacji od rodzica/ opiekuna prawnego w powyższym terminie skutkuje SKREŚLENIEM dziecka z listy przyjętych.

ZOUM Kielce