A

Zasady rekrutacji do Żłobków Samorządowych Miasta Kielce

Adres e-mail do celów rekrutacji:
rekrutacja@zs13.kielce.eu


Zasady rekrutacji do Żłobków Samorządowych Miasta Kielce

2020-03-25

Rekrutacja do Żłobków Samorządowych Miasta Kielce oraz Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha” prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie https://nabor.edukielce.pl

1. Informację o żłobkach samorządowych można uzyskać na stronie internetowej                                          http://www.bip.kielce.eu/zlobkirejestrywykazy.

2. System rekrutacji oparty jest o kryteria naboru określone w Ustawie z dn. 4 lutego 2011r.   opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w statutach i regulaminach organizacyjnych żłobków.

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka odbywa się w systemie ciągłym – całorocznym, co oznacza, że wniosek można składać przez cały rok.

Rodzice dzieci znajdujących się na listach rezerwowych, nie mają obowiązku składania kolejnego wniosku.

 

W trakcie rekrutacji można wybrać tylko jeden żłobek.

3. W momencie pojawienia się wolnego miejsca w danej grupie wiekowej w trakcie trwania roku szkolnego, dyrektor decyduje o przyjęciu dziecka z listy wniosków oczekujących w systemie.

4. Do żłobków przyjmowane są dzieci, które na dzień 1 września danego roku ukończą 20 tydzień życia.

5. Rodzic, chcący zapisać dziecko do żłobka, loguje się w systemie elektronicznym:

 • wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka,
 • wskazuje wybrany żłobek,
 • drukuje wypełniony wniosek, który  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów składa do wybranej placówki w celu zatwierdzenia.

Wniosek wypełniony tylko drogą elektroniczną, a niezłożony do żłobka w wyznaczonym terminie, nie bierze udziału w procesie rekrutacji.

 • podczas wypełniania wniosku drogą elektroniczną, system pozwoli na założenie konta rodzicowi/prawnemu opiekunowi w celu sprawdzania aktualnego stanu wniosku.

 

6.  W przypadku braku dostępu do Internetu, na prośbę rodzica rejestracji wniosku może dokonać uprawniony pracownik żłobka w godzinach pracy administracji.

 

Harmonogram rekrutacji przewiduje następujące etapy:

 

Od 15 kwietnia do 28 kwietnia  – Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do żłobka potwierdzają chęć kontynuacji opieki i edukacji żłobkowej w następnym roku poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia na druku pobranym bezpośrednio w żłobku.

 

30 kwietnia – aktualizacja systemu rekrutacyjnego o dane zawierające zwolnione i nowe miejsca w żłobkach oraz aktualne grupy.

 

Od 20 maja do 28 maja – weryfikacja złożonych wniosków, wstrzymana możliwość składania i edytowania wniosków. W tym czasie wszystkie zarejestrowane wnioski będą uczestniczyły w kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września.

 

29 maja godz. 14:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji, poprzez wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i nie przyjętych oraz możliwość sprawdzenia w systemie statusu wniosku po zalogowaniu się na swoje konto.

 

Od 3 czerwca do 15 czerwca – Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci przyjętych mają obowiązek potwierdzenia woli korzystania z opieki w żłobku poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia na druku pobranym z systemu lub bezpośrednio w żłobku.

Brak potwierdzenia w powyższym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

 

W całorocznym trybie rekrutacji rodzic zobowiązany jest, w ciągu 7 dni roboczych od daty zalogowania  w systemie, dostarczyć do wybranej placówki dokumenty w formie papierowej.

Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci umieszczonych na liście oczekujących zobowiązani są do potwierdzania chęci rekrutacji do żłobka w terminach:

 • 15-30 września
 • 2 - 16 listopad
 • 1 - 15 luty

Potwierdzenia można dokonać osobiście poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia (druk do pobrania  z systemu lub bezpośrednio w żłobku) lub na adres email żłobka.

Brak potwierdzenia skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.

 

7.   Przyjęcie dziecka do żłobka uzależnione jest od:

 • ilości uzyskanych punktów w procesie rekrutacji,
 • ilości wolnych miejsc w konkretnym żłobku oraz w danej grupie wiekowej.
 • kolejności zgłoszenia dziecka w systemie.

Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci rodziców pracujących, zamieszkałe na terenie  Miasta Kielce.

 

Kryteria punktowe brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych lub samotnie wychowujących, pracujących lub studiujących/uczących się w systemie dziennym - 20 pkt.
 • Dziecko z rodziny wielodzietnej – 20 pkt.
 • Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności -20 pkt.
 • Dziecko z rodzin zastępczych – 20 pkt.
 • Dziecko samotnie wychowywane przez matkę/ojca/opiekuna prawnego – 10 pkt.
 • Dziecko jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, mających znaczne lub ograniczone możliwości samodzielnego         poruszania się  5 pkt.
 • Dzieci z rodzin, w których wychowywane są dzieci niepełnosprawne – 5 pkt
 • Dziecko posiadające rodzeństwo aktualnie uczęszczające do danego żłobka – 3 pkt.
 • Dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym
  w Rozporządzeniu ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
  lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy
  do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego– 5 pkt.
 • Dziecko rodziców zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach – 30 pkt. (kryterium obowiązuje wyłącznie w rekrutacji do Żłobka Zakładowego
  i Samorządowego ,,Uśmiech Malucha”).

 

8. Dopuszcza się przyjęcie dziecka poza wszelką kolejnością w przypadku sytuacji losowej (m. in. na          wniosek Sądu Rodzinnego czy MOPR-u ).

 

9. Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności przyjmowane jest do żłobka w zależności od                      możliwości  zapewnienia szczególnej opieki jakiej wymaga w swojej niesprawności.

 

10. Dzieci spoza terenu Kielc mogą być przyjmowane na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia        potrzeb mieszkańców Miasta Kielce.

 

11. Rodzice /Opiekunowie prawni są zobowiązani udokumentować stan faktyczny podany we wniosku.

 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, dane kryterium nie zostanie uwzględnione.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni dołączają do wniosku:

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (kserokopia) lub rodzica, rodzeństwa
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawa z dnia
  9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2016r. poz. 575,
  z późn.zm.)
 • Oświadczenie o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym.
 • Potwierdzenie woli korzystania z opieki w żłobku.

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. poz. 195 i 1579 ).

 

Dyrektor może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez niego.

 

Pliki do pobrania:

ZOUM Kielce